+386 31 222 365
Ihan, Dragarjeva ulica 3, 1230 Domžale, Slovenija, ID DDV/VAT: SI36925993
info@nkihan.si

Nogometni klub Ihan

VADNINA – Pravilnik

Na podlagi 17. in 29. člena Statuta Nogometnega kluba Ihan (NK Ihan), je Upravni odbor NK Ihan (UO NK Ihan), na svoji seji, dne 26.12.2019, potrdil: 

PRAVILNIK O VADNINI V NOGOMETNEM KLUBU IHAN  

1. Višine mesečnih prispevkov za vadnino v NK Ihan in število mesečnih vadnin v letu za posamezno selekcijo so: 

  • za selekcije od U-8 do U-19, 40 EUR na mesec, 11 mesečnih vadnin v letu (vsi meseci v letu razen meseca julija, ko niso organizirane redne aktivnosti selekcij); 
  • za selekcijo U7, 30 EUR na mesec, 11 mesečnih vadnin v letu (vsi meseci v letu razen meseca julija, ko niso organizirane redne aktivnosti selekcij).

2. V primeru, da se treningov udeležuje tudi drugi otrok iste družine, se zanj plačuje nižji znesek in sicer: 

  • za selekcije od U-8 do U-19, 30 EUR na mesec, 11 mesečnih vadnin v letu (vsi meseci v letu razen meseca julija, ko niso organizirane redne aktivnosti selekcij); 
  • za selekcijo U7, 15 EUR na mesec, 11 mesečnih vadnin v letu (vsi meseci v letu razen meseca julija, ko niso organizirane redne aktivnosti selekcij).

3. V primeru, da se treningov udeležuje tretji in vsak nadaljnji otrok iste družine, so ti otroci oproščeni plačila mesečne vadnine.

4. Vadnina se plačuje za vse mesece, ko v okviru posamezne selekcije potekajo treningi. Igralci zaradi odsotnosti na treningih praviloma niso oproščeni plačevanja vadnine.

Vadnina se izjemoma lahko zniža ali oprosti v naslednjih primerih: 

  • na 20 EUR, če je igralec zaradi kratkotrajnih zdravstvenih težav opravil manj kot 10% predvidenih treningov v mesecu; 
  • vadnina se igralcu lahko oprosti, če je igralec zaradi dlje časa trajajočih zdravstvenih težav odsoten na treningih celoten mesec. V obeh zgoraj navedenih primerih velja, da mora igralec trenerju in vodstvu kluba (na e-poštni naslov (info@nkihan.si), najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec prinesti pisno potrdilo zdravnika iz katerega je viden razlog odsotnosti (bolezen, poškodba).

5. Prvi mesec vadbe je za vsakega igralca, ki se prvič vpiše v klub brezplačen.

6. Vadnina se plačuje na TRR kluba, in sicer na podlagi izstavljenega računa in plačilnega naloga na predvideno valuto. V primeru zamude s plačilom se igralec, oziroma njegov zakoniti zastopnik zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. V primeru zakasnitve plačila se naslednji mesec igralcu oz. zakonitemu skrbniku pošlje 1. opomin. V primeru dvomesečne zakasnitve plačila  vadnine se igralcu pošlje 2. opomin, ki je hkrati opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja. V kolikor vadnina ni poravnana v roku, določenem v 2. opominu, se igralcu do izvršitve plačila prepove trenirati in tekmovati. Prav tako se lahko, ob trajnem nespoštovanju rokov za plačilo, na podlagi 17. in 43 člena Statuta kluba, za takega igralca sproži postopek izključitve iz kluba. 

7. Vadnina se obračunava do konca tistega meseca, v katerem je NK Ihan pisno prejel izjavo o izstopu igralca iz kluba (v pisni ali elektronski obliki). 

8. Igralci iz socialno šibkih družin lahko zaprosijo za znižano plačilo vadnine (polovični znesek predvidene vadnine za posameznega igralca). O tem odloča UO NK Ihan, na podlagi pisne prošnje za znižanje vadnine, ki jo igralec oz. njegov zakoniti zastopnik pošlje klubu za posamezno sezono najkasneje do 15. septembra. 

Za subvencioniranje vadnine igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati klubu pisno prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek, ki mora vsebovati družinske dohodke prejete v preteklem letu glede na datum prošnje. V nasprotnem primeru se subvencionirani znesek odobri samo do prejema nove odločbe, ki bo vsebovala take podatke. Odločitev o višini zneska vadnine sprejme  UO  NK  Ihan, najkasneje  do  konca  meseca septembra.  

Odločitev o znižanju vadnin se sprejme na podlagi števila prošenj, razpoložljivih sredstev kluba ter v odvisnosti od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana posameznega prosilca, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, prejete s strani centra za socialno delo. Odločitev o znižanju plačevanja vadnine velja za celotno sezono. 

Izjemoma se lahko pisno prošnjo za znižanje vadnine posreduje klubu tudi med letom, če nastopijo okoliščine, na podlagi katerih igralec ni zmožen poravnati mesečne vadnine. K pisni prošnji morajo biti priložena ustrezna dokazila npr. potrdilo CSD o prejemanju denarne socialne pomoči. UO najkasneje v roku  enega  meseca  od  prejema  prošnje  presodi  o  upravičenosti  do  znižanja  vadnine.  V  primeru ugoditve, le ta velja od vključno meseca, ko je bila predložena pisna prošnja dalje. 

9. Če se treningom NK Ihan, po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, odločitev o višini vadnine sprejme UO. 

10. Igralec ne more zapustiti kluba brez, da ima poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine in vadnine. 

11. O vseh ostalih primerih glede plačevanja vadnin, ki jih pravilnik ne določa, odloča UO NK Ihan. 

12. Ta pravilnik velja od 01.01.2020 dalje, do sprejema novega pravilnika. 

Ihan, 30. 12. 2019

Upravni odbor NK Ihan

P