+386 31 222 365
Ihan, Dragarjeva ulica 3, 1230 Domžale, Slovenija, ID DDV/VAT: SI36925993
info@nkihan.si

Nogometni klub Ihan

Disciplinski pravilnik NK Ihan

Na podlagi 41. člena Statuta Nogometnega kluba Ihan (NK Ihan), je Upravni odbor NK Ihan (UO NK Ihan), na svoji seji, dne 13.04.2022, potrdil: 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK NOGOMETNEGA KLUBA IHAN  

I. Splošne določbe

 1. člen

Disciplinski pravilnik športnega društva Nogometni klub Ihan (v nadaljevanju NK Ihan) ureja vprašanja disciplinske odgovornosti v primeru neizpolnjevanja obveznosti članov kluba (igralcev vseh selekcij NK Ihan, trenerjev vseh selekcij NK Ihan, druge osebe, ki so v NK Ihan zaposlene ali pogodbeno vezane, staršev otrok v mlajših selekcijah ter drugih članov kluba, ki podpirajo klub z vplačilom letne članarine in imajo tako zagotovljen status člana kluba).

 1. člen

Člani kluba imajo pri delovanju v klubu določene zadolžitve, ki presegajo dogovore in morebitne pogodbe o delovnih razmerjih ali dogovor o prostovoljnem sodelovanju v klubu. Ta pravilnik podrobneje določa te obveznosti, prav tako pa določa tudi višino kazni za posamezne kršitve.

 1. člen

Člani kluba morajo svoje delo opravljati maksimalno zavzeto, odgovorno in strokovno. S svojim ravnanjem morajo v vsakem trenutku skrbeti za dober ugled kluba, se udeleževati klubskih aktivnosti in biti zgled mlajšim generacijam.

 1. člen

Član kluba, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dogovorjenih obveznosti ali ne upošteva sklepov sprejetih v klubu, krši sprejeta disciplinska pravila, ki so v nadaljevanju podrobneje opredeljena.

II. Kršitve dogovorjenih prostovoljnih ali pogodbenih obveznosti članov kluba

 1. člen

Kršitve dogovorjenih prostovoljnih ali pogodbenih obveznosti članov kluba, se glede na njihov vpliv na uresničevanje teh obveznosti in nalog kluba ter glede na višino škode, ki je bila povzročena, delijo na lažje in težje.

Med lažje kršitve obveznosti sodijo:

 1. Zamuda na delo in klubske aktivnosti.
 2. Malomarno in nestrokovno opravljanje zadanih obveznosti.
 3. Neprimeren odnos do vodstva kluba, strokovnega vodstva kluba, trenerjev, uradnih oseb, navijačev, predstavnikov nasprotnih ekip ali drugih zaposlenih v klubu.
 4. Zamolčanje kršitev obveznosti, ki so jih storili drugi člani kluba.
 5. Nespoštovanje določil nošenja klubske opreme na klubskih aktivnostih (v primeru, da za to obstaja pravilnik).
 6. Zanemarjanje opreme, prostorov ter materialno tehničnih sredstev kluba.
 7. Uživanje alkohola v času izvajanja dogovorjenih obveznosti.
 8. Samovoljna uporaba igrišč, ki ni vnaprej določena.
 9. Neupoštevanje navodil vodstva kluba oziroma nadrejenih strokovnih oseb.
 10. Neizpolnjevanje obveznosti določenih v Pravilniku o vadnini v Nogometnem klubu Ihan (velja za starše otrok in igralce v mlajših selekcijah NK Ihan).
 11. Obnašanje staršev na tekmah otrok v nasprotju s smernicami NZS »Rad igram nogomet« (priloga na dnu dokumenta).

Med težje kršitve obveznosti sodijo:

 1. Večkratno (5 x ali več) ponavljanje lažjih kršitev obveznosti (v obdobju treh mesecev).
 2. Storitev najmanj dveh ali več različnih lažjih kršitev v obdobju enega meseca.
 3. Neopravičen izostanek z dela ali klubskih aktivnosti.
 4. Neopravičeno zapuščanje delovnega mesta oziroma klubskih aktivnosti.
 5. Kakršnokoli delovanje, ki škodi ugledu kluba.
 6. Treniranje pri trenerjih, ki niso del pogona NK Ihan, igranje za druge ekipe na prijateljskih ali uradnih tekmah, oziroma na turnirjih malega nogometa, brez izrecnega dovoljenja trenerja in kluba (velja za igralce mlajših selekcij in članske selekcije).

 

III. Dodatne obveznosti in sankcije, ki veljajo za trenerje v mladinskem pogonu NK Ihan

 1. člen

Poleg obveznosti iz 5. člena tega pravilnika, za trenerje mladinskega pogona NK Ihan, dodatno veljajo obveznosti v tem členu in neizpolnjevanje določenih obveznosti pomeni kršitev.

Med lažje kršitve sodijo:

 • Ne pospravljanje rekvizitov po treningu in tekmi nazaj na mesto, kjer so ti rekviziti shranjeni, razen ob izrecnem dogovoru s trenerjem, ki ima trening kasneje ter bo rekvizite na treningu koristil.
 • Zamujanje z oddajo poročil, ki vključuje vodenje dnevnika treningov in analize o delu (ažurno vodenje aplikacije Sportimus ali druge primerljive aplikacije).
 • Komuniciranje z osebami v času trajanja treninga ali tekme, ki niso del vadbenega procesa.
 • Zamujanje na trening (15 minut pred začetkom treninga), prisotnost na igrišču po zaključku treninga ter zamujanje na klubske aktivnosti.
 • Samovoljno krajšanje treningov.
 • Nepravočasna obvestitev o higienskih, tehničnih ali drugih posebnostih v garderobah pristojni osebi. Trener je po vsakem treningu in tekmi zadnji, ki pregleda in zapre garderobo.
 • Uporaba mobilnih telefonov na treningih in tekmah.
 • Kajenje med treningi in tekmami.

Lažje kršitve lahko postanejo težje, če so izpolnjeni pogoji iz 5. člena tega pravilnika.

IV. Sankcije za kršitve obveznosti članov kluba

 1. člen

Za lažje kršitve se lahko izreče:

 • Opomin,
 • Denarna kazen od 20,00 EUR do 100,00 EUR.

Za težje kršitve se lahko izreče:

 • Denarna kazen ob 100,00 EUR do 500,00 EUR.
 • Suspenz
 • Prekinitev pogodbe oziroma izključitev člana kluba in NK Ihan.

Vrsta kazni in višina kazni je odvisna od težavnosti prekrška oziroma morebitnega ponavljanja le-teh.

V. Končne določbe

 1. člen

Pobudo za ugotavljanje disciplinske odgovornosti člana kluba lahko poda vodstvo društva, člani upravnega odbora društva, člani strokovnega vodstva kluba ter trenerji selekcij.

 1. člen

Sklep o kaznovanju izda predsednik kluba.

 1. člen

Za tolmačenje pravilnika, kakor tudi za vsa določila, ki niso posebej navedena in obrazložena, je pristojen predsednik kluba.

V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, odločitev sprejema predsednik društva.

 1. člen

Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.

 1. člen

Posamezna selekcija NK Ihan, lahko sprejme svoj pravilnik obnašanja in disciplinske odgovornosti. Določila v tistem aktu in sankcije za kršenje sprejetih določil, pa ne smejo biti v nasprotju s tem pravilnikom.

 1. člen

Kaznovani član kluba ima možnost vložiti pritožbo v roku 3 dni od vročitve sklepa, ob plačilu pritožbene takse 100,00 EUR na transakcijski račun NK Ihan. O pritožbi v roku 15 dni odloča disciplinska komisija NK Ihan.

 1. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani kluba (https://nkihan.si) in velja do preklica.

Ihan, 13. april 2022.

Upravni odbor NK Ihan

P